"https://www.youtube.com/embed/r2S1I_ien6A"

Summa sidvisningar

Leta i den här bloggen

Jag skall försöka beskriva mina osannolika men ändock ganska så sanna påståenden så bra jag kan, så det kommer säkert att bli mycket exeptionellt och kontroversiellt

Translate

Bloggintresserade

Leta i den här bloggen

Naturbilder

Naturbilder
Moder natur, Klicka på bilden för mera bilder

onsdag 23 oktober 2013

DET BORDE INTE FINNAS FLYKTINGAR

Det borde inte finnas flyktingar

Hur kan vi göra?
och
VAD KAN VI GÖRA?
I hela afrika finns det miljoner med flyktingar, som svälter och bor i flyktingläger och har det hur dåligt som helst. Finns det någon möjlighet att förändra detta?
Hur mycket hjälp får flyktingarna ? Och vad kostar det? Och hur skall vi hjälpa dessa miljoner av flyktingar?. Det finns många förslag.

Mitt förslag


Eu eller Sverige eller de stater som har råd tillsammans med UN, kan om möjligt köpa ett större fruktbart område i Afrika. Ja det kan kosta miljarder. Men med duktiga förhandlare och med konkurens mellan olika stater som vill eventuellt sälja stora markområden, så borde det kunna gå.
Till att börja med kan vi kalla landet för UTOPIA.
Där kan vi i I-länderna satsa på infrastruktur fabriker bostäder, vägar sjukhus och så vidare. Men också ett strakt försvar, mot grupper eller terrorrister som kan tänkas spoliera detta.

Jag frågar, är detta en omöjlighet? Eller lever vi i omöjlighetens tid? Flyktingar skulle då kunna söka sig till detta land UTOPIA. Afrika är enormt stort,så det måste finnas plats att upprätta ett sådant land. Jag vill påminna om att USA köpte Alaska för cirka 100 år sedan av dåvarande Ryssland.

Europa skulle kunna stoppa flyktingströmmen till våra länder som har en helt annan kultur, och som vad jag tror kommer att orsaka stora inre stridigheter, kanske till och med uppror och inbördeskrig. Det räcker att vi får ett stort hat mellan olika religioner i våra länder.
Hatet mellan religioner orsakar krig och förödelser genom alla tider. Ingen kan neka till det. Och snart kan vi vara där igen.
Man måste ta sitt förnuft tillfånga, och förhindra detta.

För att förhindra konflikter och avundsjuka mellan olika religioner kan man eventuellt köpa loss flera områden som ligger en bra bit från varandra så inte avundsjuka och stridigheter uppstår. Det är bättre att satsa på detta än att vi i våra länder skall tränga samman olika kulturer som krockar och får katastrofala följder.
Den som inte inser fakta, har mycket dålig kognitiv förståelse och borde inte sitta i ledande ställning.
Thore Hult
2013-10-23

 

Översatt Engelska

 


There should not be displaced

How can we do?


Across Africa , there are millions of refugees , who are starving and living in refugee camps and have how bad any time. Is there any way to change this ?
How much help will the refugees ? And what does it cost? And how can we help these millions of refugees '. There are many suggestions.My suggestion


Eu or Sweden or the States can afford along with the UN , may , if possible, buy a large fertile area in Africa. Yes it can cost billions . But with skilled negotiators and with konkurens between states that may want to sell large tracts of land , then it should be able to go .
To begin with , we can call the country for UTOPIA .
There we in the industrialized countries to invest in infrastructure, factories, housing, roads, hospitals and so on. But also an axiomatic defense against terrorist groups or grids that could spoil this

I ask, is this an impossibility ? Or do we live in impossible sake of time? Refugees could then apply for this country UTOPIA . Africa is huge , so there must be room to set up such a country. I want to remind you that the United States bought Alaska for approximately 100 years ago by the then Russia.

Europe could stop the flow of refugees to our countries have a completely different culture , and what I think is going to cause major internal strife, perhaps even rebellion and civil war. It is enough that we get a great hatred between religions in our countries.
The hatred between religions cause wars and devastations of all time. No one can deny that. And soon , we can be there again.
One has to see sense and prevent this.

In order to prevent conflict and jealousy between religions can possibly purchase the several areas located a good distance from each other so not jealousy and contention arise. It is better to go for this than that in our country will be run together different cultures collide and have disastrous consequences .
Anyone who does not understand the facts, have very poor cognitive understanding and should not be in leadership positions.
Thore Hult
2013-10-23
 
 
 
 

Kommar alla eller nästan alla flyktingar till Sverige
Så blir det konflikter
 
STORA KONFLIKTER
 

VILL POLITIKERNA HA DET?
 
2013-10-23


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar